10 अक्टोबरदेखि राज्य सरकारको सिक्किमको पर्यटन व्यावसाय खोल्ने निर्णयलाई कतिपय टूवर ओप्रेटरहरुले स्वा

10 अक्टोबरदेखि राज्य सरकारको सिक्किमको पर्यटन व्यावसाय खोल्ने निर्णयलाई कतिपय टूवर ओप्रेटरहरुले स्वा

10 अक्टोबरदेखि राज्य सरकारको सिक्किमको पर्यटन व्यावसाय खोल्ने निर्णयलाई कतिपय टूवर ओप्रेटरहरुले स्वागत जनाएका छना। हेर्नोस् यो रिपोर्ट।