गाउँलेको गुनासो ---- किन आफ्नो घर छोड़ेर किराइको घरमा बस्न वाध्य छन् यी गाउँलेहरु।

गाउँलेको गुनासो ---- किन आफ्नो घर छोड़ेर किराइको घरमा बस्न वाध्य छन् यी गाउँलेहरु।

गाउँलेको गुनासो ---- किन आफ्नो घर छोड़ेर किराइको घरमा बस्न वाध्य छन् यी गाउँलेहरु।